I følge Datum udmeldelse af 25de Marts 1805, ind=
fandt vi os den 28de Ejusdem paa Mikkel Rasmussens tiltraad
te Fæstegaard i Fugelsøe under Bogensholm Gods, for at holde en
lovlig Syn og Taxations Forretning over bemelte Gaards Byg
ninger, Besætning og Inventarium af Vogne, Plove og Harver, som
til Avlingens Drift behøves.  Vi foretog os først Besigtelse
over Gaardens Bygninger, og bestemdte Vovnings Huuset at bestaa
af 11 fag, bygt af Ege- under og Fyr Overtømmer, Straatag og klinede Vægge

Indrettet saaledes: 2 Fag til Kiøkken og Skorsten, 2 fag til Daglig Stue, 1 Fag
til Forstue, 2 Fag til Yder Stue, 3 Fag til Bryggers, Oven og Skorsten, 1 Fag
til Tørvehuus, forsynet med Fjællelovt over 7 Fag, Fornødne Skillerum
me, Vinduer og Dørre, fandtes i forsvarlig Stand uden Mangel
Lahdehuuset bestaar af 11 Fag bygt af lige Materialier med det forri
ge, forsynet med 4de Skillerumme, fornødne Dørre og Laager, fandtes i for
svarlig Stand uden Mangel

Stald Enden bestaar af 9 Fag bygt af samme Materialier som
det øvrige forsynet med 4de Skillerumme, de fornødne Dørre og Laager
fandtes i forsvarlig Stand uden Mangel

Fæehuus Enden bestaar af 8 Fag bygt af lige Materialier med
Det øvrige, forsynet med 4de Skillerumme foruden Dørre og Laager
Fandtes i forsvarlig Stand uden Mangel

 

2  Besætning af Bæster

En sort stjernet Hoppe 8 aar 18rd

en dto 14 aar 14 –

en sort stjernet Hæst 6 aar 10 –

en sort Hoppe 13 aar 13 –

en sort Hoppe 9 aar 5 –

en sort hingst Plag 3 aar 9 –

? en anranges Hæst Plag 1 aar 5 – 74rd - -

 

3de Gaards invetarium

En beslagen Vogn med Behør 18rd

2de Træ Vogne med dto 15 –

en Jern Plov med fuldt Behør 6 –

en Bag Plov med Jern 3 –

2 Træe Harver med Behør 2 –

2 par Hæst lejder med Læs Stænger

Raabe og Kroge 4 –

Seletøj til 6 Bæster 5 - 53rd


 

Denne Besætning af Bæster og Gaards

Redskaber eller Inventarium, skjønne vi at

være tilstrækkelig til Avlingsns Drivt, Hoveriets

og Extra Rejsers

Lateris 127rd      Bistfold – Ingen
 

Ny side


Transport 127rd


4de Føde og Sæde korn

Rug er saaed 9 Tde

Byg kan saaes 5 Tde

Eeter kan saas 1 Tde 4 Sk

Havre kan saaes 4 Tde

Boghvede 3 Tde

Det tillige med det fornødne Foderkorn

til Indavling staae, skjønne vi at være paa

stedet

Summa 127rd     Biestfold – Ingen


 

Alt denne Syn og Taxations Forretning er givet efter
vor Samvittighed og bedste Skjønnende, det ville vi til næste
Ting bekræfte med vor Eed – Fugelsøe Datum ul Pa

Søren Pay                Peder Stubbe


Med denne Syns og Taxations Forretning er jeg som Fratrædende
Fæster i alle Dele fornøjet – Karen Mickelsdatter med holdende Pen –
Som Enkens Laugværge Søren Michelsen med holdende Pen-


 

Som tiltrædende Fæster er jeg med denne Forretning i alle
Dele fornøjet – Mickel Rasmusen med paaholdende Pen

Paa Godsejeren T. T. Hr. Gaardstæds Vegnehaves intet
med de afholdte Forretning erindre
 

TH. Mellerup