maren jens Jens og Maren Laursen, ejere af Sølballegård

 

17/8 1897
for Herredsfoged M…..


Undertegnede, jeg Gaardejer Jens Laursen
af Fuglsø Mark, og jeg Rasmus Mikkelsen
have Dags Dato med hinnanden oprettet følgende
Forpagtningskontrakt:
Jeg Gaardejer Jens Laursen bortforpagter her-
med til bemeldte Rasmus Mikkelsen den mig til-
hørende Gaard paa Fuglsø Mark, Matr. .., Hartkorn
i 7 paa hinnanden følgende Aar, nemlig fra 1ste
August 1897 til 1 ste August 1904 paa følgende Vilkaar.

1.  Marken er inddelt i 7 Vangskifter, disse 7 Vange
    skal Forpagteren dyrke i samme Sædskifte, som ved
    Modtagelsen. Ved Forpagtningens Overtagelse var
    der saaet 14 Tdr Vintersæd, 5 Tdr Byg og 19 Tdr Havre;
    og i Havrevangen er isaaet 48 .. Rødkløver, 16.. Hund-
    græs, 2.. Alsikke, 2.. Hvidkløver og 40.. Rajgræs.. End-
    videre er 12 Skp Land besaaet med Roer, og der er sat
    16 Tdr Kartofler, og endelig er der saaet .. Lupiner;
    og ved Forpagtningens Ophør skal Forpagteren aflevere 
    Ejendommen med samme Udsæd, forsvarlig i alle Maader

2. Jagtretten tilhører i Forpagtningstiden ude-
   lukkende Forpagteren.

3.  Skovlodden beholder Ejeren; dog maa Forpagteren tage
    saa meget Træ, som han har Brug for til eget Brug.

4. Forpagteren skal til Ejeren levere aarlig 5 Læs Tørv i Hus, og
   til eget Brug maa han tage saa mange Tørv, han har behov.   
   Endvidere skal Forpagteren levere til Ejeren aarlig 600 ..
   Rug, 500 .. Byg; 400 .. Hvede, 5 Tdr Kartofler, 64 .. Flæsk,
   64 .. Smør og 16 .. Ost; samt 3 Potter nymalket Mælk daglig.

5. Forpagteren er pligtig til at fodre, græss samt passe en
    svensk  Hest, og han maa afgive Husplads til en Vogn. Endvidere
    skal han fodre og græsse 3 Faar med Yngel; dog Ynglen
    kun om Sommeren.

6. Ejeren forbeholder sig de 4 østre Fag af Stuehuset samt
    Loftspladsen derover, endvidere Tørvehuset, som ligger
    ved Haven. Tilligeforbeholder Ejeren sig Ret til Kælderen
    mellem Lejlighederne samt Indgangsret af samme Dør
    som Forpagteren.

7.  Ejeren har fri Adgang til Vand samt Bryggerset til
    Vadsk, Bagning og Brygnin; endelig har Ejeren
    fri Adgang til Haven og Ret til at dele med Forpagteren,
    hvad der vokser der.

8.  Forpagteren skal svare alle kongelige og kommunale
     Afgifter, som hvile paa Gaarden, samt holde denne
     ved lige.

9.  Ved Modtagelsen ere Hestene takserede til 1460 Kr;
    og Køerne til 1380 Kr, samt Svinene til 150 Kr; og
    ved Forpagtningens Ophør skal disse igen svare
    til samme Sum. Endvidere modtager Forpagteren
   14 Faar, 1 Væder og 5 Lam, i alt 20, og samme Antal
    skal være tilstede ved Gaardens Aflevering.

10. Forpagteren skal svare aarlig til Ejeren 750 Kr i
     Forpagtningsafgift, som fjerdingaarlig betales med
    187 Kr 50 Øre paa hans Bopæl.

11. Forpagteren maa ikke genforpagte eller udleje den
     forpagtede Ejendom eller nogen Del deraf til andre.
     Skulde Forpagteren afgaa ved Døden, skal hans Enke
     have Ret til at beholde Forpagtningen, saalænge hun
     forbliver ugift.

12. Saafremt Forpagteren ikke i rette Tid erlægger Forpagt-
     ningsafgiften eller i nogen Maade ellers mislighol-
     der Kontraktens Bestemmelser, er han pligtig til straks,
     hvis saadant forlanges, at fravige Forpagtningen, uden
     han kan gøre Fordring paa nogen Erstatning.

Kontraktens Original forbliver hos Ejeren, og
en ligelydende Afskrift leveres til Forpagteren.

Med Hensyn til Beregningen af det stemplede
Papir bemærkes:

Forpagtningsafgifter aarlig ---- 750Kr 00 Øre
600 .. Rug a 4 Øre --- ---              24Kr 00 Øre
500 .. Byg a 4½ Øre -------            22 -  50 –
400 - Hvede a 5 Øre ------            20 -  00 –
5 Tdr Kartofler a 2 Kr --                10 -  00 –
64 .. Flæsk a 30 Øre -                  19 -  20 -
64 .. Smør a 65 Øre -                    41 - 60 –
16 Ost a 15 Øre-                              2 - 40 –
3 Pottter Mælk a 6 Øre x 365       60 - 70 –
5 Læs Tørv a 4 Kr                         20 - 00 –
I alt aarlig                                  975 Kr 40 Øre

Altsaa i 7 Aar                          6827 Kr 80 Øre

I Tilfælde af søgsmaal er saavel Ejeren som
Forpagtereen underkastede den ved Anordningen
af 25de Januar 1828 hurtige Retsforfølgninng.

Til Bekræftelse have vi i 2 Vitterlighedsvidners
Overværelse egenhændig underskrevet denne Kontrakt.
Fuglsø Mark: 1ste August 1897

Til Vitterlighed:
S Zweidorf                             Jens Laursen
Hans Frederiksen               Rasmus Mikkelsen