Skøde

Underskrevne Gaardejer Jens Laursen af Fuglsø erkender at have solgt, ligesom jeg herved skøder og overdrager til min Søn Laurits Bentsen Laursen, den mig ifølge Skøde af 25 October 1879 tilhø-rende Ejendom bestaaende af Jorderne Matr No 5a i Fuglsø skyldsatte for Hartkorn 3 Td 1 Skp 1 Fdk 0 Album,Gammelskat 31 Kr 79 Øre tilligemed derpaa liggende Bygninger og disses Tilbehør, Ejendommens indkøbte Konge Korntiende, dens Avl, Afgrøde og Gødning, Besætning, Avlsred-skaber og Inventarium samt alt Ind- og Udbo.
Som Vederlag for denne Overdragelse forpligter jeg medunderskrevne Køber mig herved til:
A at yde Sælgeren, saalænge han lever, følgende Aftægt:
1) han indrømmes fri udelukkende Brug af de 4 Fag i østre Ende af Stuehuset til Beboelse for ham med Ret til særskilt Indgang fra Haven og fælles Indgang fra Gaarden, hvilken Lejlig-hed jeg skal vedligeholde for ham i forsvarlig Stand baade indvendig og udvendig; endvide-re indrømmes ham fri og udelukkende Brug af et lille Brændehus beliggende ved samme Ende af Stuehuset, fri Adgang til Ejendommens Have og Ret til Halvdelen af dennes Frug-ter, fri Adgang til og benyttelse af Brønden i Fællesskab med Ejer, samt Ret til at færdes, hvor han vil paa Ejendommen. Efter hans Død indtræder hans Datter Gjertrud Magdalene Laursen, saafremt hun overlever ham, i hans forannævnte Rettigheder til Bolig, Brændehus, Have og Brønd, saalænge hun er ugift.
2) af det mig overdragne Løsøre har han Ret til, naarsomhelst han ønsker det, at udtage, til hans fri og udelukkende Brug de Indboesgenstande, som han ønsker at afbenytte.
3) til hans Underholdning ydes ham aarlig i gode og sunde Varer til de Tider, han bestemmer det, 2 Tdr. Rug, 2 Tdr. Byg, 2 Tdr. Hvede, 4 Tdr. Kartofler, 3 Lisp saltet og tørret Mellem-flæsk, 12 pund ferske Aal, 3 lisp Smør, 2 Lisp Ost, 10 Snese Hønseæg, 1 Favn kløvet Træ, 1 læs Grankviste, 50 Tdr. Tørv og Penge 100 Kr., Tørv og Træ skal leveres i tør Tilstand og udsættes i forannævnte Brændehus.
4) daglig ydes ham i Tidsrummet hvert Aar fra 1. Maj til 1. Nov. 4 Potter og den øvrige Tid af Aaret, ligeledes daglig, 3 Potter nymalket Mælk, ligeledes god og sund.
5) af ejendommens Besætning har han Ret til at udtage til sit Brug 2 Faar, hvilke, saavelssom de Faar, der maatte træde i disses Sted, jeg skal græsse, fodre forsyne med Tøjr og i enhver Henseende forsvarlig passe for ham tilligemed øFaarenes Yngel, denne dog kun den første Sommer efter Læmningen.
6) med Ejendommens bedste Befordring skal jeg yde ham aarlig 12 Rejser til de Tider han øn-sker det, samt til og fra de Steder han bestemmer, dog ikke udover en Afstand af 2 Mil fra Ejendommen.
7) hans Korn skal jeg besørge frit til og malet fra Mølle og hans Brød bagt, endvidere skal jeg yde ham Vadsk og Renlighed, Pleje og Opvartning samt om forlanges yde ham aarlig 75 Kr til dermed at lønne en Pige til hans udelukkende Betjenning, endelig skal jeg i Sygdomstil-fælde befordre og bekoste Læge og Medicin til ham, samt ved hans Død besørge og bekoste hans begravelse efter Egnens Skik og Brug, imod som Vederlag for Begravelsen at beholde hans Gangklæder.
8) den forannævnte Aftægt sikres med Panteret næstefter efternævnte Gaæld 3000 Kr. i den skødede Ejendom med Tiende, Afgrøde, Besætning og Inventarium.

B at udrede til mine efternævnte Søskende følgende Beløb:
1) til min Søster Laurine Jensine Laursen gift med Rasmus Mikkelsen i Aarhus 4000 Kr, der forrentes med 4 pct. p.a. fra 11 Juni 1905 at regne.
2) til min Søster Gertrud Magdalene Laursen 4000 Kr, der ligeledes forrentes med 4 pct. p.a. fra 11 Juni 1905 at regne.
3) til min Broder Jens Mikkelsen Laursen 4000 Kr, der forrentes med 4 Pct. p.a. fra 11 Juni 1906 at regne.
Renten erlægges med Halvdelen i hver 11 Juni og den anden Halvdel i hver 11 December Termin, og Kapitalerne udbetales dem hver for sit Vedkommende i den Juni eller December Termin, hvortil Beløbene med ½ Aars Varsel fra deres eller min Side bliver opsagt, dog er Beløbet til Jens Mikkelsen Laursen uopsigeligt fra hans Side indtil han er fyldt 22 Aar.
Foruden de min Søster Gertrud M. Laursen ifølge Post A i tillagte Rettigheder til Bolig m.v. skal hun endvidere ved hans Død indtræde i hans Rettigheder til Ydelse af Træ og Tørv, dogkun Halvdelen af sidstnævnte Ydelse og ligeledes kun saalænge hun er ugift.
De forannævnte Kapitaler til mine Søskende og øvrige Ydelser m.v. til min Søster Gertrud M. Laursen sikres dem med Pantret næstefter Sælgerens Aftægt og Pantegæld 3000 Kr i den skødede Ejendom med Tiende, Afgrøde, Besætning og Inventarium.
C at tilsvare og fra 11 Juni d. A. at regne at forrente den paa Ejendommen hvilende Gæld 3000 Kr til Jens Mikkelsen Johnsen eller nu hans Enke uden Ansvar for Sælgeren.
Paa Grund af det Foranførte kendes jeg Sælgeren for mig og Arvinger hereftr ingen Ret eller Del at have i den skødede Ejendom m.v., hvorimod samme skal tilhøre Køberen med de almin-delige Rettigheder og Forpligtelser, hvormed jeg hidtil har været Ejer deraf, navnlig saaledes at han udreder alle herefter forfaldne Skatter og Afgifter, derunder Tiende og Brandpenge. Skødet bliver tillige særlig at tinglæse som Forhæftelsesdokument med Hensyn til den i Post B nævnte Beløb 12000 Kr. m.v.
Retsanmærkning frafaldes om, at der paa Ejendommen hviler en Lejerettighed for Marinemini-steriet og en Brugsret for 3de Artilleriafdeling ifølge 2 Dokumenter tinglæste resp. 5 August 1889 og 24 Juli 1899 samt om Tiendebyrden og i det Hele forsaavidt angaar den indkøbte Tien-de.
Med Hensyn til det stemplede Papir bemærkes det at den under Litr. A nævnte Aftægt til Sæl-geren har en Værdi, naar de aarlige Ydelser regnes femdobbelt, af 2700 Kr, og da de under Litr. B anførte Beløb, som Køberen skal udrede, andrage 12000 Kr, hvortil kommer de sammesteds og i Litr. A i nævnte øvrige Ydelser til Gertrud M. Laursen, hvis Værdi ligeledes beregnet fem-dobbelt ansættes til 300 Kr, samt da den overtagne Gæld udgør 3000 Kr bliver hele Vederlagets Værdi 18000 Kr, hvoraf 14000 Kr. ansættes at være for den faste Ejendom og Resten for Løs-øret. –

Udstedes vidnesfast.
Fuglsø den 1 November 1904

Som Sælger Som Køber Som Købers Kurator
Jens Laursen Lauritz Bentsen Laursen Niels Sørensen Dam

Til Vitterlighed

(2 ulæselige underskrifter)

Paa forannævnte Ejendom resterer ingen Skatter eller Afgifter hertil Amtsstuen. Ebeltoft Amts-stue 11 Novbr. 1904