Skjøde

Undertegnede Gaardmand Mikkel Jensen af Fugelsøe By i Wistofte Sogn tilstaar hermed og vitterliggjør at jeg har solgt og afhændet ligesom jeg hermed skjøder og overdrager til min Søn Jens Mikkelsen den mig efter Skjøde af 1 September 1826 tilhørende Gaard betegnet Matr No 5 af Fugelsøe med nyt Hartkorn 3 Tdr 1 Skp 3 Fdk gl. Skat 16 Rd 20 S, den deraf ved Skjøde af 13 December 1846 indkjøbte Konge Korntiende, Eiendommens Bygninger og Jorden, Avl og Afgrøde Besætning Avlsredskaber In og Udbo. Intet undtaget. –
Nu da Kjøberen Jens Mikkelsen har berigtiget den ----------- Kjøbesum 500 Rd og han derfor for sig og sine Efterkommere har forpligtet sig til saalænge jeg lever at tilsvare mig saadant
Ophold

  1. Til min fri og udelukkende Beboelse skal Gaardens Eier naar jeg forlanger det indrette 4 Fag Huus, hvor jeg maatte ønske det i eller ved Gaardens Bygninger og indele det som jeg forlanger samt forsyne det med Skorsten, Ildsted, Loft, Vinduer, Dørre Bræddegulv og Jernkakkelovn og skal Eieren stedse forsvarlig vedligeholde denne Leilighed saavel ind som udvendig. I Gaarden og til Brønden har jeg fri og ubehindret Adgang, af Gaardens Løsøre er jeg beretteiget at udtage til min Livstid en Seng med forsvarlige Klæder en Klædekiste et Klædeskab, samt hvad Kjøkken og Bryggersredskaber jeg maatte anse fornødent, men dette tilfalde alt atter ved min Død Gaardens Eier.
  2. Til min Underholdning leveres mig aarllig 2½ Tdr Rug, 2 Tdr Byg, 1 T Malt, 2 Skp Boghvedegryn, 2 Tdr kartofler, 3 – Smør, 2 – Ost, 4 – saltet og røget Flæsk, 1 – Aal, 1 – Talglys, hvilke Præstationer leveres mig i gode og sunde Varer i 4 Terminer som jeg selv nærmere forlanger. Aal og Lys leveres mig hvert Aars October Maaned. Ligesaa leveres mig aarlig paa forlangende 6 Alen Blaarlærred, 10 Alen Hørlærred og 10 alen mørkeblaat farvet Vadmeel, samt 20 Rd i Penge. –
  3. ligessa leveres mig aarlig 10 Læs Tørv og 2 Læs Bøgebrænde. Tørvene, som skulde være af almindelig størrelse, skal Gaardens Eier i rette Tid om Sommeren besørge skjaarne, stakkede røgtede, hjemkjørte og i tør Tilstand indsat i dertil passende Huus. –
  4. daglig skal leveres mig om Sommeren som regnes fra 1 Maj til 1 november 3 potter og den øvrige Tid af Aaret ligesaa daglig 2 potter god sød nymalket Mælk. –
  5. af Gaardens Besætning er jeg berettiget til at udtage 2 Faar som Eieren skal fodre, græsse, forsyne med Tøir og forsvarlig passe for mig tilligemed faarenes Yngel, sidste dog kun om Sommeren, alt ligemed sine egne Faar. –
  6. mit korn skal Eieren besørge frit til og malet fra Mølle, frit brygget og bagt, og mit Tøi vadsket endvidere sørge for min Pleie og opvartning, hvortil han paa forlangende skal koste og lønne en Pige til min udelukkende Betjening; med Gaardens bedste Befordring, saa ofte jeg ønsker kjøre mig hvorhen jeg forlange det dog ikke over 2 Miil ad gangen; I Sygdomstilfælde besørge og bekoste Læge og medicin og endelig efter min Død give mig en hæderlig Begravelse efter Egnens Skik og Brug. –
  7. Skulle jeg blive til sinds at fraflytte Opholdsboligen skal Kjøberen levere mig Ophold paa det Sted jeg maatte tage Bopæl, dog ikke over 1 Miil fra den solgte Gaard, og med Undtagelse af Mælk og Beboelsesretten hvorfor der skal leveres mig Penge efter Overenskomst. –


saa kjender jeg herved for mig og mine Arvinger aldeles ingen videre Ret, Lod eller Deel at have i eller til foranstsaaende Gaard m. m.; men samme skal fra nu af tilhøre min søn Jens Mikkelsen med lige Rettigheder Byrder og Forpligtigelser hvormed jeg der af hidtil har været Eier og som mit Skjøde hjælmer mig, og hvoraf blandt Andet følger at han svarer alle der af i enhver Henseende gaaende Skatter Afgifter og Byrder
hvoraf en naturali Præstekorntiende med 1 Td rug og 1 Td Byg aarlig. –
Det bemærkes at der efter Contract af 22 December 1860 af Eiendommen er bortleiet et Jordstykke: 50 aar til Niels Nielsen mod aarlig Afgift 16 S hvilken forpligtigelse Kjøberen skal overtage. –
Med Hensyn til det stemplede Papir bemærkes at Aftægten paa befalet Maade og 5 dobbelt beregnet kan ansættes til ----------------------------------------------------------- 600 Rd
Hvortil Kjøbesummen -------------------------------------------------------------- 500 Rd
1100 Rd
Aom svarer til det brugte Stempels Taxt.
Dette Skjøde som uden ----- maa tinglæses bekræftes med min Underskrift i 2 Vidners Overværelse. –
Skrevet Ebeltoft den 19 Mai 1866
Mikkel Jensen Til Vitterlighed
m. f.p. -----
Læst i Mols og en deel af Sønder Herreds Ret Mandagen den 28 Mai 1866 og anført i Skjøde og Pantebogen No x x v l l