Skifteforretning efter Jens Smed i Fugelsøe
Ao 1758 den 23de Sept: som vare 30de Dagen efter Jens Smed i Fu
gelsøe hans dødelige Afgang indfandt sig samme sted udi Sterb
boen paa det Høye Velbaarne Herskab af Møllerup Hr Cam
merherre og jægermester Trolle hans Vegne Fuldmæg
tigen Søren Kierchhof fra Møllerup som skifte Forvalter
tillige med 2de tiltagne u=Villige Vidner og Vurderingsmænd
Nafnlig Laurs Jensen og Jens Pedersen begge af Fugelsøe for
der at forrette Registering og Vurdering til paa følgende Skifte
holdelse mellem Enchen Anne Nielsdatter paa den ene og hendes med
dend Sahl. Mand ud i levende lifte ægteskab sammen Auflede En
estebarn som er en Søn Niels Jensen 11/4 Aar gammel paa dette u-
myndige Barns Vegne var tilstede Sørren Kielsen af Begtrup
Stiffader til Enchen. Barnets Bæste at og tilsee
Enchen paa Egne Vegne saa velsom og Rasmus Rasmusen da
allerede hafed faaed Gaarden i fæste af Høye Herskabet, paa den
Condition at hand ægter Enchen og aldt saa var nærmest til at paa
tage sig Enchen som Lauværge ved dette Skifte, hvor de hands
liges overværelse følgende blev behandlet. Men førrend
Registering eller Vurdering blef forre taget frem kom
Enchen saa velsom Sørren Kielsen og var begierendes der
ingen ordentlig Skifte eller deling maatte blive foretaget
kun de med hvor under hafed aftalt hvad de vilde dette
u=myndige Barn skulde tillæges efter Sin Sahlfader Skifte

Retten giorde Spørs Maal til Enchen om hun da kunde
forrevise Straxsen hvor ud i samme skulle bestaa der
om det iehe var stedet til Præjudicice blive Con
feriterit aller helst her befindes Nogen ledes goed tilstand. Men
I fald der skulde holdes Registering og Vurdering paa alt hvad
som har forrefandtes Enchen til hørende kunde Barnet vente
lig naar udgiften igien blev fra draget iche vente at Nyde Noget alt
saa begierrede Skifte Retten Enchen vilde fremkomme med hvis hund
vilde unde hendes barn for at samme kand blive anslaget i Penge
om barnet i hin tied hellere vilde have Pengene end Boeskaberne
hvor da blev forervist 
Et ædske Sængested med 4 stollper og Ramme Vuderet for 2 rd - -
Et annet blaae tauflet om hæng bestaande af 3 sk og
1 Kappe deri
1 Uldent Senge tæppe af Røde og blaae Striber  - 3 -
1 blaae stribet bolster overdyne                             - 3 - -
1 lang blaae stribet bolster hovedpude                  - 4 -
2 Smaae Dito med blaae lerrets overtræg              - 4 -
1 blaa stribet bolster underdyne                        -  2 - 4 -
1 Dito Ringere                                                       - 2 - -
1 par blor lerrets lagner                                         -1 - 2 -
1 Ege Kiste med 3de Jern over samt Nøgel
Laas og haandfang                                                 - 4 - 2 -
1 fyhr hengskab med Nøgel og Laas                   - 4 -  8
1 lidet Stud ung Rød                                               - 2 - -
2 faar høvder                                                           - 1 - 1 -
1 Bistade saa god som                                           - 1 - 2 -
tilsammen                                                           23 rd 3q 4sk

Rasmus Rasmussen blef af Skifte Retten til Spurgt om hand haf
ed noget imod dor an førte hvor til hand svarede Nej. Men love
de at som de lovede tilsammen Gud til Barnet bliver sine
myndige Aar altid love til ham hvis som findes anført eller og Penge
ne de faa den over Bemelte nemlig 23 rd 3q 4 sk alt saa bliver kun
under Formynders barnet ansvarlig i sin tiid for
hannem tillagte gave. Skifte Retten giorde Spørsmaal om no
gen var var hinde eller Sterfboen noget Skyldig eller om hund til and
dre var i nogen giæld, hvor til hun svarede, at hun eihe andden
hafed noget til gode eihe heller var noget skyldig alt saa
velsom og Rasmus Rasmusen med til hold gaardens Bygning med
besætning stedese her efter at holde i én forsvarlig stand, de