Aar 1825 den 3 September indfandt sig i Herredsfogden Hr.
Over….. Stockflether lovlige Forfald ved …….. ,
Forretning, hans ……….. fuldmægtige C. Seidelin
i Stervboet efter afgangne Gaardmands Enke Karen
Mikkelsdatter i Fuglsøe, for at foretage Registrering
og Vurdering – som Vidner og Vurderingsmænd vare
tilstæde Sognefoged Søren Laursen og Peder Pedersen Rytter af
Fuglsøe – Den myndige Søn Mikkel Jensen, Svigersøn
nerne Hans Sørensen og Jens Pedersen af Begtrup, vare
mødte, og Sidstnævnte tillige som Formynder for de
2de umyndige Døttre, i hvilken Egenskab han blev ind
sat. I Disses Overværelse blev derpaa regi
streret og vurderet følgende.

I Stuen
1 Fyrbord og 2 Bænke 2 m 8 sk
1 Jernkakkelovn 4 rd
2 Hylder 1 m
2 Stole 1 m
I 2 Alkovesenge
2 Sæt Forhæng 2 m
1 Vaar af Olmerdug 1 m 8 sk
2 Lagner 2 m
1 gl blaastribet Bol-
sters Underdyne 3 m
1 Hvid Bolsters Dyne 1 m
1 par Lagner 3 m
1 Hovedpude 12 sk
1 Bolster Underdyne 4 m
I Kiøkkenet
1 Spand 4 sk
1 Malkespand 8 sk
1 Ildtang 12 sk
1 Gruekjedel ¼ 3 rd
2 Kornsække 1 m 8 sk
1 Stige 4 sk
Noget Lertøi 1 m
1 Jernpande 1 m
Paa Loftet
1 Trækiste 1 m

I Overstuen
1 gl Sengested 8 sk
1 Bolster Overdyne 1 m 8 sk
1 Par Lagner 1 m
1 Underdyne af Bolster 1 m 8 sk
1 gl Kiste 2 m
1 Vadmels Skiørt 1 m
1 sort Trøie og Skiørt 2 m
2 Særker 2 m 8 sk
13 rd 3 m

Transp. 13 rd 3m

1 Hovedtøi 12 sk
1 blaae Livstykke 8 sk
1 gl Standskab 1 m 4 sk
2 gl Borde 1 m
Noget Træeskram...... 4 sk
1 Mangelfjel 2 sk

I Gaarden
1 bruun Hest 4 Aar 10 rd
1 bruun Hoppe 21 Aar 4 rd
1 graa Hest 11 Aar 8 rd
1 aarings Føl 2 rd
1 rødhjelmet Koe 7 Aar 7 rd
1 sort ..... Do 2 Aar 6 rd
1 Rødbroget Quie 1 Aar 2 rd 3 m
1 Kalv 1 rd
6 Faar og 3 Lam 8 rd
1 Trævogn med fuld
Tilbehør 7 rd
1 gl Træevogn med Do 2 rd
1 Jernplaug med Be-
hør 1 rd 1 m
2 Træharver 1 rd 2 m
2 gl Tønder og 1 Hak-
kelseskiste 2 m
1 Huggestoel og 1 Tæl-
lestoel 12 sk
1 Saug og 1 ....... 8 sk
1 Medetøi og 2 River 1 m 4 sk
Seletøi til 4 Hester 3 m
1 Fork 8 sk
75 rd 2 m 14 sk
Stervboegaarden
der ejes efter Skiøde
af 18 Juni 1807, tinglæst


29 Juni 1807 for Hartkorn, Ager og Eng, efter fra
drag af en Parcel til Niels May , Fuglsøe 2 Tdr 2 Skp
3 Fjd 2 2/3 Album, blev med sammes Bygninger, Avl og Afgrøde
vuderet til -----------------------------------------200 rd Sedler