9 Marts 1908 Stempel 6 Kr. 65 Ø.
Købekontrakt

Imellem underskrevne Gaardejer Lauritz Bentzen Laursen af Fuglsø, som sælger, og medunderskrevne Husmand Søren Laursen, sammesteds, som Køber, er indgaaet følgende Handel.

Post I. Jeg A. Bentzen Laursen, sælger herved til S. Laursen en mig tilhørende Tørvelod, som udgør en Del af den mig tilhørende Ejendom Matr. No 5a i Fuglsø, hvilken tørvelod grænser dels til Køberens Ejendom, dels til en Vej og dels til Niels Andersens Ejendom.

Post II. Den solgte Jordlod er tiltrådt af Køberen, som svarer alle herefter forfaldende Skatter, Afgifter deraf, derunder Tiender.

Post III. Den betingede Købesum udgør 1000 Kr., som er betalt, og gælder Sælgerns Underskrift paa nærværende Kontrakt tillige som Kvittering herfor.

Post IV. Det paahviler Sælgeren snarest muligt at foranstalte den solgte Jordlod lovlig Udstykning fraskilt hans øvrige Ejendom, og naar dette er sket, at medele Køberen Skøde derpaa fri for Forhæftelser. I Retsanmærkning bliver dog at frafalde om, et der paa det Solgte hæfter en Lejerettighed for Marineministeriet og en Brugsret for 3die Artilleriafdeling ifølge 2 Dokumenter Tinglæsteresp. 5 Aug. 1889 og 24 Juli 1899 samt Tiendebyrden og i det hele forsaavidt angaar den indkøbte Konge = Korntiende af det solgte, hvilken Tiende er indbefattet under Salget.

Post V. Alle ved nærværende Kontrakt og senere Skødes Udstedelse og Tinglæsning forbundne Omkostninger, derunder Stempelpapir og Halvprocentafgift, samt Omkostningerne ved Udstykningen og ved Påhæftelsernes Udstedelse, udredes alene af Køberen. Udstedt vidnesfast. – Ebeltoft den 6 August 1907. Som sælger Lautits Bentsen Laursen. Som Køber S. Laursen. Til Vitterlighed Petersen, Holm Petersen

Skøde
Da den solgte Jord nu ved Udstykning er fraskilt min fornævnte Ejendom Matr. No 5a i Fuglsø og betegnet Matr. No 5d -----, skyldsat for Hartkorn 3 Fdk. 11/4 Alb., saa skøder og overdrager jeg underskrevne Gaardejer Laurits Bentzen Laursen af Fuglsø herved til fornævnte Husmand Søren Laursen, sammesteds, den ham ifølge foranstaaende Købekontakt solgte Jord, nemlig bemeldte Parcel, Matr No 5d, hvilken herefter skal tilhøre ham med de samme almindelige Rettigheder og Forpligtigelser, hvormed jeg hidtil har været Ejer deraf, og i øvrigt overensstemmende med købekontrakten, navnlig dennes Posr IV, hvorefter Retsanmærkning frafaldes nu de desteds nævnte forhæftelser. Udstedes vidnesfast. P. t. Ebeltoft 6 Marts 1908. Laurits Bentsen Laursen. Til Vitterlighed R. C. Møller, Holm Petersen.
Ifølge Landbrugsministeriets Ordre af 30 October 1907 er ParcellenMatr. No 5d Fuglsø By, Vistofte Sogn skyldsat for Hartkorn 0 Tdr 0 Skp. 3 Fdk. 11/4 Alb., samt tildelt halvaarlig Tiendeafløsningsydelse 0 Kr 0 Øre. De forfaldne Skatter af Ejendommen ere betalte. Ebeltoft Amtsstue d 6 Marts1908. ----