Leiecontract
Underskrevne Gaardeier Mikkel Jensen af Fugelsøe i Vistoft Sogn og Niels Nielsen af Vistoft By have med hinnanden indgaaet følgende Leiecontract – 1. Jeg Mikkel Jensen bortleier herved i 50 Aar er halvtredsindstyve paa hinnanden følgende Aar til Niels Nielsen et Stk. Jord af min Mark beliggende vesten Fuglsøe Kro i Længden 75 Alen langs Markveien og 25 Alen bred i østen og vesten; dette Stykke Jord overdrages Leieren til bebyggelse og paa følgende Vilkaar. – a. Leieren er berettiget til naar han finde det for godt at lade sig Meddele Skjøde paa det leiede Jordstykke imod at han betaler alle hermed og ved Udstykningen forbundne Omkostninger. – b. – I Grundskat svarer Leieren mig aarlig 16 Sk., som erlægges til hvert Aars 1. Januar, men naar Frasigelse har fundet Sted bortfalder denne Grundskat imod at han da svarer alle af Jordstykket gaaende Skatter og Afgifter. – c. Efter Leierens Død træder hans Enke, Arvinger eller Andre, der faa Overdragelse derpaa i hans Sted og til en hver Tid maa det leiede overdrages til enhver Anden, da forbeholder jeg mig, naar jeg vil give det Samme, som anden Mand, Forkjøbsret til Jordstykket. – d. Til Betryggelse for at LeierensRettigheder efter denne Contract uhindret af mig og Andre bliver han indrømmet, den i min Gaard Matr. No. 5 af Fugelsøe næstefter tideligere Forhæftelser. –
Jeg Niels Nielsen har for Leieretten betalt Mikkel Jensen ( Rd. og forpligter jeg mig til at opfylde Contracten i alle dens Ord og Punkter-
Til Bekræftelse udstedes denne Contract i edantagnede Vidners Overværelse og maa den antages til Tinglæsning og _ uden Varsel.

skrevet i Ebeltoft 22 December 1860
Mikkel Jensen m.f.p.
Niels Nielsen
(+ 2 vidner)