Mellem undertegnede Jens Laursen og Captain V. Schoustrup paa Marineministeriets Vegne er i Dag oprettet følgende:

Lejekontrakt.

Jeg Jens Laursen Ejer af Sølballegaard Mtr. No 5 i Vistoft Sogn, Fuglsø By, Randers Amt bortlejer herved til Marineministeriet af bemeldte Ejendom et firkantet Jordstykke 25 Kvadratfod og i øvrigt saaledes som Jordstykket nærmere er betegnet i Marken.
Vilkårene er Følgende:

  1. Lejemaalet begynder strax og vedvarer indtil Ministeriet ikke har Brug for Jordstykket mere. Ministeriet er berettiget til saalænge Lejeforholdet bestaar, at benytte Jordstykket til derpaa at anbringe Sømærker m. m.
  2. Jeg forpligter mig og efterfølgende Ejere til ingensinde i Lejetiden afgrave, pløje, besaa, beplante eller paa anden maade benytte eller lade bruge Jordstykket eller beskadige eller borttage de derpaa af Ministeriet satte Mærker m.m. samt saavid muligt, at forhindre, at disse borttages eller beskadiges af andre eller paa anden Maade lide overlast. Ministeriet eller hvem dette dertil bemyndiger har til enhver Tid fri uhindret Adgang til Jordstykket og med hvad dertil ønskes henført.
  3. Som Vederlag for Brugsretten til Jordstykket, betales mig forud for 10 Aars Lejetid ad Gangen 12 kroner er tolv Kroner, hvilket Beløb betales første Gang ved denne Contrakts Underskrift og senere inden 1ste September hver 10de Aar, regnet fra 1ste September 1889.
  4. Omkostningerne ved denne Contrakts Oprettelse og Thinglæsning udredes af Ministeriet, og skal Contrakten ikke være til Hinder for Saalg og Pantsætning.

Jeg Victor Julius Schoustrup indgaar herved under Forbehold af Marineministeriets Approbation denne Contrakt.
Sølballegaard den 12 Juni 1889
Jens Laursen V. J. Schoustrup
Til Vitterlighed
Maren Jensen Larsen. A. V. Scheel

Approberet
Marineministeriet den 31 Juli 1889
P. M. V.
K.S. Jacobsen C. J. Meldahl