Panteobligation
Underskrevne Gaardeier Jens Mikkelsen af Fuglsø i Vistoft Sogn erkjender hermed, at jeg har modtaget tillaans af Gaardeier Jens Mikkelsen Johnsen i Strands den Kapital 3000 Kr., hvilke Tre Tusinde Kroner jeg hermed forbinder mig og mine Arvinger skadeløst i enhver hensende at tilbagebetale min nævnte Kreditor i den 11 Juni eller 11 Decbr. Termin, hvortil Kapitalen med et halvt Aars Varsel fra hans eller min Side bliver opsagt til Udbetaling og imidlertid at forrente med 4½ - skrives fire og en halv – Procent aarlig fra 11 d. M. at regne i henhold til Bevilling, om hvilken jeg samtidig hermed har indgivet Ansøgning, hvilken Rente erlægges skadesløs til Kreditor paa hans Bopæl medhalvdelen i rnhver af de anordnede og før nævnte halvaarlige Terminer. –
Betalingssted for saavel Kapital som Renter er Kreditors Bopæl. –
Til Sikkerhed for skadesløs Betaling af bemeldte Kapital med Renter og eller i Tilfælde af Søgsmaal og Opsigelse paagaaende Omkostninger pantsætter jeg hermed med 1ste Priotet den mig ifølge Skjøde af 19 Mai 1866 tilhørende Eiendom i Fuglsø, der efter foregaaet Udstykning nu bestaar af Jordene Matr. No 5a af Fuglsø af ny Hartkorn 3 Tdr 1 Skp 1 Fdk med gl. Skat 31 Kr 99 Øre tillige medJordenes Avl og Afgrøde da paa disse beliggende Bygninger og Eiendommens Kongetiende, dog med forbehold af Leieret. –
Skulde Renten udeblive over forfaldstid Pantet forringes eller paadrages Skatterestancer, er Kapitalen forfalden til Udbetaling strax og uden Opsigelse og i Søgsmaalstilfælde underkaster jeg mig den med Ar. 25 Januar 1828 hjemlede hurtige Retsforfølgning. –
Denne Panteobligation, der uden Varsel kan tinglæses, udstædes vidnesfast. –
p.t. Ebeltoft den 15 December 1876
Jens Mikkelsen
Til Vitterlighed
Petersen, L. Petersen